.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

23.10.07

Den digitalt kompetente skole - langt fram?

Statlige portaler som Utdanning.no og Skolenettet.no får gjennomgå i media om dagen. De blir lite besøkt og organisering og brukervennlighet får kritikk. Blant annet pekes på at elevene ikke bruker dem.

Det siste skuddet fra hofta rammer Nasjonal digital læringsarena (NDLA) i Aftenposten 21. oktober. NDLA eies av landets fylkeskommuner med unntak av Oslo og skal tilby skolen digitale læremidler. Brukerstatistikken viser at det er få som har funnet fram til sidene for å arbeide mer med stoffet.

Prosjektet er i utviklingsfasen. Ved utgangen av 2007 skal det tilby faginnhold som dekker målene i læreplanen for helse- og sosialfag, norsk og naturfag for Vg1. Det skal være et supplement til de øvrige læremidlene i fagene.

Mer om IKT i skolen kan du lese i ITU Monitor 2007: Last ned rapporten. Vi sakser litt fra Jan-Arve Overlands blogg: ” Undersøkelsen ITU Monitor 2007 viser at skolen ikke klarer å integrere IKT i undervisningen. Lærerne har ikke den kompetansen som skal til for å nyttiggjøre seg digitale verktøy for å bedre elevenes læring. Dette er hovedbildet i den omfattende kartleggingen av alle de prosessene som skal bidra til en digitalt kompetent skole.”

22.10.07

Bokmerker til lærerværelset fra SkolebibliotekLøftet

Tillykke med den internasjonale skolebibliotekdag i dag!

Skolebibliotekløftet har utabeidet en rekke bokmerker, som kan brukes til å fremme skolebiblioteket på norske lærerværelser.

Utskriv bokmerkene 2-sidig og gjerne i farger og klipp opp disse til smalle bokmerker.

Du kan legge disse ut på lærerværelset - dele dem ut på møte med lærere og andre skolebibliotekinteresserte - eller bruke disse til opplegg på skolebibliotekarsamlinger.

Her finner du bokmerkerne - i bokmål og på nynorsk:

Bokmål: (pdf-filer)

1. Forfatterbesøk
2. Informasjonssøk
3. Lese og skrive
4. Skolebiblioteket
5. Skjønnlitteratur
6. Tema

Nynorske: (pdf-filer)

1. Forfatterbesøk
2. Informasjonssøk
3. Lese og skrive
4. Skolebiblioteket
5. Skjønnlitteratur
6. Tema

4.10.07

Informasjonskompetanse i praksis


Arbeider du med å utvikle kurs på ditt bibliotek i informasjonskompetanse?

Så kan du kanskje ha nytte av dette danske nettstedet:

Bibteach - bibliotekenes toolbox

Her finner du en samling danske undervisningsopplegg til bruk for kurs i informasjonskompetanse i folkebibliotek - og i skolebibliotek for videregående skole - og for grunnskolen

Du kan lese om prosjektets pedagogiske prinsipper her:
http://www.bibteach.dk/diverse/paedprincipper.htm

Om om de didaktiske prinsipper her:
http://www.bibteach.dk/Uddannelsessektor/didaktiske_overvejelser.htm

Du finner oversikt over stoffet, PP-opplegg og hjelpefiler i f.esk Word.

Du kan ta alt ned på din PC og endre (f.esk oversette) så mye du har bruk for.

Hvis du utarbeider norske opplegg som funker i din undervisning er du invitert til å sende disse tilbake til Bibteach.dk slik at andre (norske) kollegaer kan få nytte av ditt arbeid
Jeg har en avtale med Bibteach´s leder Lene Schrøder på Herning Bibliotek, at hun gjerne vil ha inn relevante norske kurs på denne nettsiden - slik den videreutvikler seg til å bli et nordisk nettsted for alle oss som arbeider med informasjonskompetanse.

Send gjerne en e-post til Niels Damgaard, hvis du utarbeider selvstendig stoff - nid@bibsent.no

3.10.07

Differensiert undervisning i informasjonskompetanse - Sandefjord vgs

Biblioteket ved Sandefjord videregående skole gjennomførte skoleårene 05/06 og 06/07 prosjektet Differensiert undervisning i informasjonskompetanse. Rapport fra prosjektet med grundig beskrivelse og mange matnyttige tips ligger på bibliotekets nettsider.

Rapporten, skrevet av Grethe Fjelldalen, omhandler både den grunnleggende opplæringen i informasjonskompetanse som gis alle elevene, og et spesielt opplegg for elevene i helse- og sosialfag. Den beskriver arbeidet som er gjort de to siste skoleårene, samtidig som det reflekteres over tidligere erfaringer. Ved Sandefjord har de arbeidet systematisk i en 10-årsperiode med å utvikle opplæring og veiledning i informasjonskompetanse, slik at prosjektet er et viktig bidrag til å utvikle dette kunnskapsfeltet i Norge. Det ikke er forskning i snever forstand, men både beskrivelsene, evalueringene og refleksjonen over egen praksis er grundig og fortjener å bli satt inn i en større sammenheng.

Bakgrunnen for prosjektet var at bibliotekarene hadde en følesle av at den generelle formen for undervisning i emnet nådde best fram til de flinke og motiverte elevene. De ønsket derfor å prøve ut et mer differensiert opplegg for å se om det var mulig å fange opp de elevene som de ikke nådde helt fram til.

Erfaringene fra prosjektet viser at utviklingen av informasjonskompetanse er en sammensatt prosess som forutsetter samarbeid mellom lærere og bibliotekarer, og at et godt gjennomført opplegg øker elevenes evner til å søke og vurdere informasjon og å bruke den videre i sine oppgaver. Den viser også at alle, både lærere, elever og bibliotekarer lærte noe gjennom prosjektet. Dette gjelder bibliotekarene som kom inn i klasserommet, elever som føler seg trygge i biblioteket, og lærere som bevisst bruker biblioteket i sitt pedagogiske virke.

Det er ikke så ofte vi har brakt nyheter av praktisk interesse for utviklingen av informasjonskompetanse på bloggen vår, men dette vil vi prøve å gjøre noe med. Vi er glade for innspill og kommentarer!

1.10.07

Skolebibliotekdebatt i Aftenposten

Skolebibliotekdebatten fortsetter i Aftenposten (se bloggen 24.09.07) 28. september kom et svar til Martin Ryssdal fra Norsk Bibliotekforenings leder Anne Hustad under tittelen Kraftsenter i skolen. Hun vektlegger skolebiblioteket som læringsarena for både flinke og svake elever, og mener at mange henger igjen i gamle forestillinger om hva et skolebibliotek er og lister opp de mange funksjonene et moderne skolebibliotek fyller.

Skolebiblioteker er ikke prioritert sier Monica Deildok, forbundsleder i Bibliotekarforbundet, 29. september . Hun ønsker likevel å sette søkelyset på de mange skolebibliotekene som arbeider systematisk for å realisere Kunnskapsløftets målsettinger. Å støtte elevene i deres informasjonsinnhenting gjennom utvikling av søkestrategier og utøvelse av kildekritikk i den videre bruk av stoffet er viktige elementer i dette.

Endelig setter Aftenpostens debatt- og kronikkredaktør Knut Olav Åmås fokus på hele biblioteksektoren i søndagens avis, 30. september, tittelen Blålys for biblioteket. Han er ikke nådig: Budsjettene for innkjøp av bøker og andre medier er så redusert de siste årene åpningstidene så mye kortere og de fysiske forholdene på biblioteket mange steder så pinlig at det rett og slett er snakk om en sektor i forvitring. Er Norge et sivilisert land, spør han videre mens han venter på statsbudsjettet. Det lurer vi også på.

Mye elendighet? Ja, men ikke bare vel? Utfordringen er å synliggjøre de gode eksemplene. Er det vi som ikke prøver nok, er det bare elendigheten som er interessant?

Hva mener du?