.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

3.10.07

Differensiert undervisning i informasjonskompetanse - Sandefjord vgs

Biblioteket ved Sandefjord videregående skole gjennomførte skoleårene 05/06 og 06/07 prosjektet Differensiert undervisning i informasjonskompetanse. Rapport fra prosjektet med grundig beskrivelse og mange matnyttige tips ligger på bibliotekets nettsider.

Rapporten, skrevet av Grethe Fjelldalen, omhandler både den grunnleggende opplæringen i informasjonskompetanse som gis alle elevene, og et spesielt opplegg for elevene i helse- og sosialfag. Den beskriver arbeidet som er gjort de to siste skoleårene, samtidig som det reflekteres over tidligere erfaringer. Ved Sandefjord har de arbeidet systematisk i en 10-årsperiode med å utvikle opplæring og veiledning i informasjonskompetanse, slik at prosjektet er et viktig bidrag til å utvikle dette kunnskapsfeltet i Norge. Det ikke er forskning i snever forstand, men både beskrivelsene, evalueringene og refleksjonen over egen praksis er grundig og fortjener å bli satt inn i en større sammenheng.

Bakgrunnen for prosjektet var at bibliotekarene hadde en følesle av at den generelle formen for undervisning i emnet nådde best fram til de flinke og motiverte elevene. De ønsket derfor å prøve ut et mer differensiert opplegg for å se om det var mulig å fange opp de elevene som de ikke nådde helt fram til.

Erfaringene fra prosjektet viser at utviklingen av informasjonskompetanse er en sammensatt prosess som forutsetter samarbeid mellom lærere og bibliotekarer, og at et godt gjennomført opplegg øker elevenes evner til å søke og vurdere informasjon og å bruke den videre i sine oppgaver. Den viser også at alle, både lærere, elever og bibliotekarer lærte noe gjennom prosjektet. Dette gjelder bibliotekarene som kom inn i klasserommet, elever som føler seg trygge i biblioteket, og lærere som bevisst bruker biblioteket i sitt pedagogiske virke.

Det er ikke så ofte vi har brakt nyheter av praktisk interesse for utviklingen av informasjonskompetanse på bloggen vår, men dette vil vi prøve å gjøre noe med. Vi er glade for innspill og kommentarer!

0 Comments:

Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link

<< Home