.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

3.4.07

To nye bøker om kildehenvisninger

Hvor har vi det fra?

Klassekampen stiller spørsmålet 28. mars og viser til to nye håndbøker i emnet. Inger Cathrine Spangen er ansvarlig for Referansehåndboken på Spartacus og Wenche Blomberg for Litteraturlisten Vademecum, som kommer på Transit i nærmeste framtid.

Blomberg peker på at kunnskap om kildekritikk blir stadig viktigere, og at dette må læres i den videregående skolen. Poenget er å kunne videreføre en vitenskapelig samtale. I følge Klassekampen bygger Spangen på sedvane innen akademia, mens Blomberg prøver å føre litteraturlistene tilbake til sitt opphav, nemlig bibliotekkatalogen. Dette kan synes paradoksalt, ut fra Spangens bibliotekfaglige bakgrunn.

Kjell Lars Berge, styreleder i Norsk faglitterær forfatterforening, hevdet at kildekritikk er på vei inne i skolen og ser optimistisk på framtida. Interessant nok peker han på at jo nærmere man kommer naturfag på universitetsnivå, jo nøyere er man med det formelle: Humnainster har et mer individualistisk forhold til skriften, hevder han.

Å lære elevene å lage kildelister er en viktig del av den informasjonskompetansen som bibliotekarene prøver å lære elevene, og begge bøkene vil sikkert være nyttige både for bibliotekarer og lærere – ikke minst fordi det enda ikke er blitt en selvfølge å stille like strenge krav til de nettbaserte kildene som til tradisjonelle kilder.

Les mer på NBFs sider