.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

30.6.06

IASL konferanse i LisboaMandag 3.7.06 dra Niels og Maren Brit på IASL konferansen i Lisboa for bl.a. å presentere Biblioteksentralens kurs for skolebibliotekarer og lærerer i den videregående skole.
Vi skal ha en POSTER-SESSION og har utarbeidet plakater og et lille hefte med teksten fra plakatene:1. A3-plakater til IASL - Lisboa

2. Hefte til plakatserie - med samme tekster som på plakatene.

28.6.06

Holumskogen forbereder Kunnskapsløftet

Holumskogen skole i Nittedal (1.-7. trinn) er allerede kjent som en foregangsskole når det gjelder å integrere skolebiblioteket – her kalt mediateket – i den pedagogiske virksomheten. Mange har besøkt skolen etter å ha lest Eva Nordbyes artikkel Moderne mediatek i bonusbarneskole

Ett viktig grunnlag for denne utviklingen ligger i skolens fysiske utforming, som skjedde i nært samarbeid mellom rektor og arkitekt. Det betyr at skolen er tilrettelagt for at læring skjer gjennom bruk av mange forskjellige medier som tar i bruk alle elevenes sanser. Teori og praksis knyttet til de mange intelligenser er en viktig del av skolens pedagogiske plattform.

Skolen hviler ikke på sine laurbær, men er i full gang med å forberede seg på Kunnskapsløftet og de nye læreplanene. Det gjøres grundig, og betyr blant annet ombytting av klasserom, slik at de laveste klassen får de største rommene. Og her dreier dette seg ikke bare om å skifte skilt på dørene. Da jeg besøkte skolen i går, møtte jeg et tilsynelatende kaos med både inventar og læremidler på vandring til nye lokaliteter. Dette er nødvendig fordi mediene i høy grad skal plasseres nærmest mulig brukerne. Skolebibliotekar Marit Strømsøe tok seg likevel tid til å vise meg rundt, og jeg fikk en helt ny forståelse for hvordan skolebiblioteket/mediateket kan utformes til en viktig del av hele læringsmiljøet på skolen. Rektor Grete Solbakk har vært sentral i skolens utvikling helt fra byggeperioden. Dette bekrefter det vi alle veit – at rektors aktive innsats er en absolutt forutsetning for å realisere skolebibliotekets potensiale i læringsarbeidet.

Nå venter vi spent på at møbler og medier kommer på plass – og ser fram til den videre utviklingen av skolebiblioteket til skolens hjerte og hjerne. Skolen må forberede seg på nye innrykk.

Les mer om skolens planer og mediateket på skolens hjemmesider.

7.6.06

Skolebibliotek-kampanjen endelig vedtatt

Endelig har NBFs styre vedtatt å sette i gang den lenge bebudede Skolebibliotekkampanjen! Saksnotatet og vedtaket kan du lese på Aveling skoles hjemmesider.

1.6.06

Digital kompetanse - nytt nordisk tidsskrift

I disse dager lanserer Universitetsforlaget et nytt tidsskrift av største interesse for det bibliotekfaglige miljøet: Digital kompetanse – Nordic journal of digital literacy. Tidsskriftet utgis i samarbeid mellom forlaget og ITU – Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning. Tidsskriftet kommer ut i både i papirform og elektronisk i Universitetsforlagets elektroniske artikkelbase: www.idunn.no (gå inn på alfabetisk liste over tidsskrifter)

Digital kompetanse er begrepet som brukes i Kunnskapsløftet om det kunnskapsfeltet vi vanligvis referer til som informasjonskompetanse, og er en av de fem basisferdighetene som er felles for de nye læreplanene i både grunnskole og videregående skole. Tidsskriftet satser på tverrfaglighet, og burde være en arena også for formidling og utvikling av vårt bidrag i å realisere disse overordnede pedagogiske målsettingene. Det er også denne kompetanse skolebibliotekarene i den daglige praksisen prøver å formidle til dagens unge. Så langt har imidlertid tausheten fra våre miljøer med spisskompetanse på feltet vært øredøvende!