.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

1.6.06

Digital kompetanse - nytt nordisk tidsskrift

I disse dager lanserer Universitetsforlaget et nytt tidsskrift av største interesse for det bibliotekfaglige miljøet: Digital kompetanse – Nordic journal of digital literacy. Tidsskriftet utgis i samarbeid mellom forlaget og ITU – Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning. Tidsskriftet kommer ut i både i papirform og elektronisk i Universitetsforlagets elektroniske artikkelbase: www.idunn.no (gå inn på alfabetisk liste over tidsskrifter)

Digital kompetanse er begrepet som brukes i Kunnskapsløftet om det kunnskapsfeltet vi vanligvis referer til som informasjonskompetanse, og er en av de fem basisferdighetene som er felles for de nye læreplanene i både grunnskole og videregående skole. Tidsskriftet satser på tverrfaglighet, og burde være en arena også for formidling og utvikling av vårt bidrag i å realisere disse overordnede pedagogiske målsettingene. Det er også denne kompetanse skolebibliotekarene i den daglige praksisen prøver å formidle til dagens unge. Så langt har imidlertid tausheten fra våre miljøer med spisskompetanse på feltet vært øredøvende!

1 Comments:

Anonymous Gaute H. H. Wahl said...

Takk for tipset! Jeg tror vi er mange som trenger faglig påfyll av dette stoffet. I Nordland skal alle vg1-elever fra høsten ha egne bærbare pc-er, og man trenger ikke store dosen fantasi for å forestille seg at det kommer til å skape noen utfordringer.

Uten å være for mye pedant har jeg en kommentar til begrepsbruken her, og det gjelder betydningsforskjellene mellom begrepene 'informasjonskompetanse' og 'digital kompetanse'. Jeg har nettopp holdt en liten forelesning for lærerne ved skolen vår, og kom da over ei vevside fra Universitetsbiblioteket i Bergen som jeg syntes var svært klargjørende. Ifølge UBB definerer Stortingsmeldingen Kultur for læring digital kompetanse som bestående av to elementer:
·Enkle IKT-ferdigheter: bruk av programvare (f.eks. lese, skrive, regne) og søk, lokalisering, omforming og kontroll av informasjon fra ulike digitale kilder
·Mer avanserte ferdigheter som sikrer en kreativ og kritisk bruk av digitale verktøy og medier.

Dermed vil digital kompetanse "tilsvare summen av enkle IKT-ferdigheter og informasjonskompetanse." UBB følger også opp med en definisjon av informasjonskompetanse:
"En informasjonskompetent person er en som vet når og hvorfor man trenger informasjon, hvordan man finner informasjonen, og hvordan man vurderer, bruker og kommuniserer informasjonen på en etisk måte" (Chartered Institute of Library and Information Professionals, 2004).

7/6/06 13:19  

Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link

<< Home