.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

25.2.09

Store Norske Leksikon på nett for alle

Pressemelding 24.2.2009

Norges nye kunnskapskilde på nett

Bil medlem du også

I dag lanseres Norges største leksikon, Store norske leksikon, som gratis tjeneste på Internett. Nettstedet har fått navnet snl.no og gir gratis tilgang til 300.000 kvalitetssikrede artikler. I tillegg introduseres en åpen plattform for alle som ønsker å bidra med kunnskap.

- Internett har gitt leksikon ny mening. Med millioner av kilder å velge mellom tilbyr snl.no en trygg havn for alle som er på jakt etter fakta de kan stole på, og åpner for dem som innehar kunnskap som kan gjøre Store norske leksikon enda bedre, sier Petter Henriksen, leksikonets hovedredaktør.

Mer her - og gratis påmelding:

http://www.snl.no/

22.2.09

Senterparitet - det beste bibliotekpartiet?

Så langt framstår Senterpartiet som det beste bibliotekpartiet med hele 20 treff på bibliotek som søkeord i sitt program for neste stortingsperiode. Av de tre regjeringspartiene er det bare SP som nevner skolebibliotek spesielt.

Om skolebibliotek finner vi at partiet vil:

  • Støtte tiltak for å fremme leselyst hos barn, bl.a. ved å bedre skolebibliotektilbudene, og bedre samarbeidet mellom skole og de kommunale bibliotekene og styrke de nasjonale leseprosjektene.
  • Styrke bibliotektjenesten og videreutvikle samarbeidet mellom skolebibliotek og offentlige bibliotek i kommunen.
  • Arbeide for større variasjon i opplæringsformer i videregående skole. Dette forutsetter blant annet god tilgang til bibliotektjenester, internett-tilknytning, tilstrekkelig IKT-utstyr på alle skoler, samt etter- og videreutdanning av lærere.

Om bibliotek generelt:

Under kapittelet Bibliotek, museum og arkiv og vil partiet sikre økonomisk oppfølging av Bibliotekrefom 2014. Av konkrete forslagene finner vi blant annet :

  • Sikre kommunene økonomi til å kjøpe inn bedre IKT-utstyr og gi god bredbåndstilgang ved alle landets bibliotek
  • Sikre bibliotekene som gratis tilbud
  • Fagpersonell ved de lokale bibliotekene
  • Opprette en innkjøpsordning for musikk, film og dataspill knyttet til folkebibliotekene. Bedre tilgjengelighet av dette i alle lokalsamfunn vil også ha en utjevnende effekt mellom ulike sosiale og geografiske grupper. Sikre kommunene økonomi til å kjøpe inn bedre IKT-utstyr og gi god bredbåndstilgang ved alle landets bibliotek.

18.2.09

Hvor er nordiske deltakere på første ONLINE kurs?

Det er første gang man forsøker seg med et ONLINE-kursforløp for skolebibliotekarer på verdensplan! Bak kurset står bl.a. James Henry som p.t. er president for IASL (International forening for skolebibliotekarer)

Kurset går over 9 dager - starter den 20.2 og går til den 1.3.2009 - men da det er et ONLINE - asynkront kurs, kan du delta som du vil.

Hver dag i kursperioden vil du kunne få 2 større innlegg og anledning til å drøfte disse via et debattforum - og via en chatside. Kurset bruker et nytt program Sosius (et LMS som It´s Learning eller Fronter), som du relativ lett kommer lærer deg å kjenne.

Kurset koster 70$/enkeltpersoner - og litt billigere for grupper.
Se mer her: http://www.yourschoollibrary.org/

Du kan nå å melde deg på enda!

9.2.09

Arbeiderpartiets programforslag 2009-2013


Anne Hustad, NBFs leder, har hatt møte med kulturministeren og er optimist når det gjelder hva vi kan vente oss fra den rødgrønne regjeringa når bibliotekmeldinga kommer 27. mars.

Vi er opptatt av skolebibliotek, som jo ikke er kulturministerens ansvar. Et søk i programforslaget (pdf) på skolebibliotek ga 0 treff !

Søk på bibliotek ga 3 treff:
Det første fant vi under overskriften Aktiv alderdom. Her vil partiet ” trekke inn frivillige organisasjoner, biblioteker og eldresentra i arbeid for å gi eldre muligheter til å lære bruk av IKT”

Under Kulturløftet ser vi at partiet vil ”utvikle bibliotekene til kulturelle informasjons-, kunnskaps, - og kultursentre. Bibliotektjenester skal være gratis.”

Under samme overskrift fant vi også at partiet vil ”satse på digitalisering av kulturarven”