.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

29.3.07

Kunnskapsløftet, digital kompetanse og skolebibliotekets rolle

Konferansen med dette navnet fant sted på Universitetet i Oslo 1. mars, og var et samarbeid mellom Biblioteksentralen og ITU (Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning). Det var første gang folk fra bibliotekmiljøet og det pedagogiske ITK-miljøet møttes til erfaringsutveksling, og begivenheten samlet ca 230 interesserte deltakere.

Digital kompetanse og informasjonskompetanse var hovedtema i plenumsforedrag og parallellsesjoner: Hva er felles i disse begrepene, og på hvilken måte kan bibliotekaren med sin informasjonskompetanse bidra til å realisere skolens målsettinger om å utikle digital kompetanse? Hovedinnledere var Louise Limberg, Högskolan i Borås, Morten Søbye, ITU, og Gunnar Liestøl, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO.

Se konferansens nettsider for innledninger og annen informasjon fra konferansen.

Utfordringen nå er oppfølging av konferansen gjennom videre samarbeid. Årets ITU-konferanse finner sted i oktober og er allerede planlagt. Er det for seint å få skolebibliotek og informasjonskompetanse inn på dagsorden?