.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

12.12.06

Skolebibliotekene ble nevnt i årets debatt om budsjett 2007.

I B.innst.S.nr.12 (2006-2007) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2007 nevnes skolebiblioteket. Det er ikke så ofte at dette skjer i så sentrale dokumenter - vi ser frem til at skolebiblioteket kommer på dagsordenen i Norge i 2007.

Sitat:

Skolebibliotek

Komiteen mener at skolebibliotekene er en kunnskapsarena og en kulturell arena der leseglede, kunnskap og læring står sentralt. Komiteen mener at skolebibliotekene må rustes opp til å bli et ressurssenter for læring på skolene. Kvalitativt gode skolebibliotek er et viktig verktøy for å skape leselyst, kreativitet, forståelse av tekst og kritisk tenkning blant barn og unge. Ved siden av å være en arena for lesing, vil et godt utbygd skolebibliotek gi et differensiert og aktuelt tilfang av materiell, som vil kunne gi godt tilrettelagt opplæring. Komiteen viser til den forestående rapporten om skolebiblioteksordningen, og ber Regjeringen vurdere tiltak i den forbindelse.

Komiteen viser til St.meld. nr. 39 (2002-2003) og Innst.S.nr.131 (2003-2004) hvor komiteen understreker den viktige rollen skolebibliotekene tradisjonelt har hatt og fremdeles har som kulturformidler i skolen. Komiteen mente at skolebibliotekene må bygges opp til åpne og tilgjengelige ressurssentra på skolene.

Sitat slutt

Kilde: B.innst.S.nr.12 (2006-2007)Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2007, kapitler under Kunnskapsdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområde 17)http://www.stortinget.no/innb/2006/200607-012-004.html