.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

17.10.06

Skolebiblioteket i bibliotekutredningen

Endelig er skolebiblioteket trukket inn i en helhetlig bibliotekfaglig sammenheng! Det var min første reaksjon etter å ha kikket litt i Bibliotekutredningen - Bibliotekreform 2014. Ikke bare har vi fått et eget kapittel 5.3 i del II: Norgesbiblioteket – nettverk for kunnskap og kultur, men skolebiblioteket er trukket inn flere andre steder der det har sin selvfølgelige plass i en helhetlig bibliotekstrategi.

I skolebibliotekkapittelet merker jeg meg at man ønsker å satse på informasjonskompetanse og kobler det opp mot digital kompetanse, og peker på skolens ansvar for at elevene utvikler kompetanse i søking, kildekritikk og analytisk bruk av informasjon. Kompetanseutvikling etterlyses og forslag fremmes om et nasjonalt kompetansemiljø. Lesing og litteraturformidling skal også følges opp, ut fra de positive erfaringene fra Gi rom for lesing.

Noen eksempler fra del I: strategier og tiltak
  • Utvikling av skolebiblioteket som læringsarena skolebibliotekene og deres oppgaver for å realisere Kunnskapsløftet.
  • Eget utviklingsprogram for skolebibliotek i grunnskolen foreslås
  • Utvikling av tettere samarbeid mellom skolebibliotek i fylkene og på tvers av fylkesgrensene
  • Krav om kvalitet må formaliseres i forskriftene til opplæringsloven
  • Iverksetting av et program for skolebibliotekutvikling 2009-2014. Og det er ikke småpenger som foreslås til gjennomføringen!

I kap. 5.6 om fag- og forskningsbibliotek sees utvikling av elevers og studenters informasjonskompetanse i sammenheng. Kap. 12.3.2.1 om bibliotekene som læringsarena følger opp koblingen av informasjonskompetanse og digital kompetanse videre i en generell kunnskapsstrategi for befolkningens læring der alle bibliotektypppppene sees i sammenheng. Et fast samarbeid mellom utdannings- og bibliotekmyndigheter etterlyses.

Dette blir bare smakebiter og vegen fram til realisering av Bibliotekreform 2014 via Norgesbiblioteket - Nettverk for kunnskap og kultur er lang! Det er bare å brette opp ermene og fortsette arbeidet! Det er mye å komme igjennom enten man går løs på den publiserte utagaven eller klikker seg fram i nettversjonen. Jeg haddde stor glede av et raskt utdrag med det som handler om skolebiblioteket gjort av organisasjonssektretæt Espen Ophaug i NBF - han deler den sikkert med andre: espen.ophaug@norskbibliotekforening.no