.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

2.12.05

Kompetanseheving

Gjennom kursvirksomheten vår ser vi at flere fylker nå satser på kompetanseheving av skolebibliotekarene. Møre og Romsdal er et eksempel på virkelig storsatsing. Hele kursopplegget på fem samlinger fullfinansieres fra midlene til kompetanseheving fra Kunnskapsløftet. Les mer på vår kursblogg.

Flott er det at NBF, avdeling skole, har henvendt seg til skolemyndighetene på fylkesnivå om kompetanseheving. Vi stusser litt over at det presiseres at bibliotekarene er under ”andre stillinger” – på de videregående skolene arbeider vi jo for å bli betraktet som pedagogisk personale. Men det er kanskje flisespikkeri denne sammenheng. Det viktigste er jo å få til kompetanseheving.

Avdeling skole har også sendt brev til lokallagene i NBF om å arrangere regionale konferanser som den som blei arrangert for de nordligste fylkene. Følg med på deres nyhetssider.