.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

4.9.05

Bibliotekutredning og skolebibliotek

Norsk bibliotekforening arbeider med innspill til bibliotekutredningen, som ABM-utvikling har ansvaret for. Som del av arbeidet holdes det strategikonferanser, og jeg var så heldig å få delta på den tredje av disse, 31. august og 1.september.

Det var veldig oppmuntrende at skolebibliotekene denne gang er trukket inn som en selvfølgelig del av det bibliotekfaglige miljøet. Dette kom blant annet til uttrykk i et diskusjonsnotat, som blei diskutert i grupper og i plenum.

Ikke så rart kanskje, når et viktig tema er kunnskapspolitikk?

Notatet var disponert slik:
1. Kunnskapspolitikk
2. Kunnskapsallmenning
3. Bibliotekforskning og statistikk
4. Bibliotekutdanning og faglige normer
5. Bibliotekenes nye roller
6. Bibliotekstruktur.

Notatet vil bli gjort tilgjengelig i elektronisk form i nærmeste framtid, slik at alle kan bidra i den viktige diskusjonen om bibliotekenes framtid. Det egner seg godt for behandling i fagforumene for skolebibliotek i fylkene og for diskusjoner om felles interesser med bibliotekarer i andre bibliotektyper, for eksempel i de regionale avdelingene av NBF.

Følg med på BibliotekNorge og last ned dokumentet når det publiseres. Vi følger selvfølgelig opp her på bloggen. Annen informasjon om Bibliotekutredningen finnes på NBFs nettsider og på ABM-utviklings sider.