.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

20.4.09

Bibliotekmeldinga (St.meld.nr.23 (2008-2009)


Stortingsmeldinga om bibliotekenes framtid er endelig kommet, men svarte vel verken til forventningene i bibliotekmiljøet eller den del av allmennheten som er opptatt av bibliotekene. Ikke løft, men løftebrudd, sier Aftenpostens kultur- og debatt redaktør Knut Olav 4. april

Hva med Skolebibliotekløftet?
Også dem som hadde håp om et skolebibliotekløft kan vel ikke være særlig fornøyd. Det som står generelt om skolebiblioteket som del av den pedagogiske virksomheten, med krav til profesjonelle behandling av materiale, formidling og samarbeid med andre offentlige bibliotek er bra. På den annen side konstateres det i omtalen av lovverket at det ikke stilles krav til kompetanse i biblioteket, uten at dette problematiseres.

Statistikk og kartlegginger
Det meste av det som gjelder beskrivelsen av situasjonen er basert på statistikk fra ABM-utvikling og kartleggingen fra Møreforskning er godt kjent. Skolebibliotekene i videregående skole er kommet lengre enn i grunnskolen og har større mediaressurser, og bedre kvalifisert personale. At de fleste skolene ikke har plan for skolebibliotekutviklingen er godt kjent, og at de skolene som har slike planer er mer fornøyde enn de som ikke har slike planer er ikke overraskende.

Program for skolebibliotekutvikling
At dette programmet har startet opp er viktig, men programmet må trappes opp dersom vi skal få en skolebibliotekutvikling som merkes. De er ikke noe å si må de prioriterte satsingsområdene: tiltak for å styrke lesing, kompetanseutvikling og kunnskapsdanning, styrking av informasjonskompetanse og statistikk, regelverk og samarbeid, men ressursene som settes inn så langt er svært beskjedne.

Mer om vurderinga av programmet så langt kan du lese i artikkelen Program for skolebibliotekutvikling - hva skjer? i Bok og bibliotek, nr.1, 2009. Etter at den blei skrevet har vi også fått vite at alle prosjektmidler nå går til grunnskolen. Hva med videregående skole?

15.4.09

Høyre, Frp, Krf og partiprogrammene

De siste partiene vi ser på i vår gjennomgang av partienes forslag til Stortingsvalgprogram er Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Ingen av dem nevner skolebibliotek, men alle har noen generelle formuleringer om bibliotek.


Bare SV og Senterpartiet har hatt sine landsmøter så langt. Arbeiderpartiet har sitt landsmøte til helga, og så følger de andre på rekke og rad. Er det noe håp om at ildsjeler og strateger skal se mulighetene her og få til endringer i siste øyeblikk i noen av partiene? Det er faktisk mulig, og det er viktig! Lenker til alle partiprogrammene og datoene for landsmøtene ligger her.


Innlegg om de øvrige partienes programmer er postet 19.1, 26.1, 9.2, 22,2, 16.3 og 3,4.

8.4.09

Breivang i vinden

Bibliotek mot frafall er overskriften på en artikkel i siste nummer av Utdanning, Utdanningsforbundets organ (nr. 8, 2209) . Det er ikke ofte det handler om skolebibliotek i bladet, men så er det da også årets bibliotek 2008 det gjelder. Fokus settes på at Breivang videregående skole satser aktivt på biblioteket som ”et sted å være” i arbeidet med å forebygge frafall. Denne spesielle satsingen er blitt mulig gjennom prosjektmidler til en stilling som bibliotekar/sosionom i tillegg til den faste bibliotekaren. Både lærere og bibliotekarer understreker at biblioteket i høyeste grad også er et sted å lære. ”Denne omorganiseringen har økt vekten på skolebiblioteket som læringsarena, og ikke bare som et sted å låne bøker”, sier rektor Eva Sparmann til Utdanning.

Fagområdet Dokumentasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø bruker skolen som en av sine caser i kurset Dok-2204 Bibliotek, samfunn og ledelse. Les mer her.

Et Google-søk på Breivang og ”årets bibliotek” ga 378 treff, så kåringen har gitt ringvirkninger. Også Wikipedia har fått med seg at Breivang blei årets bibliotek 2008!

3.4.09

SV satser på skolebibliotek - endelig!

Det så ikke ut til at SV ville følge opp sin egen kunnskapsminister i å satse på skolebibliotekene i arbeidsprogrammet for neste stortingsperiode. Se vår vurdering av tidligere utkast 19. januar og 16. mars, begge uten et ord om skolebibliotek. Vi øynet likevel et visst håp fordi det forelå to innsendte forslag om skolebibliotek til det siste utkastet. Og vi blei altså ikke skuffet!

Landsmøtet var seg sitt ansvar bevisst, og på s. 42 i programmet under overskriften På vei mot en nye skoledag med et helhetlig kunnskaspssyn står det nå: "Skolebibliotekene er en viktig kunnskapsarena og en kulturell arena. SV mener at skolebibliotekene må utvikles som senter for læring. Kvalitativt gode skolebibliotek er et viktig verktøy for å skape leselyst, kreativitet, forståelse av tekst og kritisk tenkning blant barn og unge. SV vil styrke skolebibliotekutviklingen som den rødgrønne regjeringen har igangsatt."

Følg med i thrilleren om skolebibliotek, partienes landsmøter og deres arbeidsprogram over påske. Dette viser at partidemokratiet kan fungere, men det er møysommelig arbeid som ligger bak hvis man ønsker endringer.

16.3.09

SV på bedre tanker?

19. januar pekte vi på at SVs arbeidsprogram for kommende Stortingsperiode ikke i det hele tatt nevnte skolebibliotek. Vi kastet oss ivrig over landsstyrets nye forslag til arbeidsprogram etter første høringsrunde, men nei – ingen forbedring å spore!

Nå ser vi til vår glede at det er kommet inn to forslag om skolebibliotek; ett fra Nittedal SV og ett fra stortingsrepresentantene Lena Jensen og May Hansen og Åsa Elvik fra SVs utdanningspolitiske utvalg. Damer i sentrale posisjoner og det lover jo bra! Både Arbeidsprogrammet og innkomne endringsforslag finner du her: Forslagene om skolebibliotek har nr. 0324 og 0325. Du kan også søke i teksten på skolebibliotek!

Nå gjenstår det bare å se hva SVs landsmøte gjør 19.-22. mars. Følg med!

Om andre partiers program og skolebibliotek, se bloggen 26.01 Venstre, 9.02 Arbeiderpartiet, 18.02 Senterpartiet. De andre partiene kommer - ingen slipper unna vårt falkeblikk!

25.2.09

Store Norske Leksikon på nett for alle

Pressemelding 24.2.2009

Norges nye kunnskapskilde på nett

Bil medlem du også

I dag lanseres Norges største leksikon, Store norske leksikon, som gratis tjeneste på Internett. Nettstedet har fått navnet snl.no og gir gratis tilgang til 300.000 kvalitetssikrede artikler. I tillegg introduseres en åpen plattform for alle som ønsker å bidra med kunnskap.

- Internett har gitt leksikon ny mening. Med millioner av kilder å velge mellom tilbyr snl.no en trygg havn for alle som er på jakt etter fakta de kan stole på, og åpner for dem som innehar kunnskap som kan gjøre Store norske leksikon enda bedre, sier Petter Henriksen, leksikonets hovedredaktør.

Mer her - og gratis påmelding:

http://www.snl.no/

22.2.09

Senterparitet - det beste bibliotekpartiet?

Så langt framstår Senterpartiet som det beste bibliotekpartiet med hele 20 treff på bibliotek som søkeord i sitt program for neste stortingsperiode. Av de tre regjeringspartiene er det bare SP som nevner skolebibliotek spesielt.

Om skolebibliotek finner vi at partiet vil:

  • Støtte tiltak for å fremme leselyst hos barn, bl.a. ved å bedre skolebibliotektilbudene, og bedre samarbeidet mellom skole og de kommunale bibliotekene og styrke de nasjonale leseprosjektene.
  • Styrke bibliotektjenesten og videreutvikle samarbeidet mellom skolebibliotek og offentlige bibliotek i kommunen.
  • Arbeide for større variasjon i opplæringsformer i videregående skole. Dette forutsetter blant annet god tilgang til bibliotektjenester, internett-tilknytning, tilstrekkelig IKT-utstyr på alle skoler, samt etter- og videreutdanning av lærere.

Om bibliotek generelt:

Under kapittelet Bibliotek, museum og arkiv og vil partiet sikre økonomisk oppfølging av Bibliotekrefom 2014. Av konkrete forslagene finner vi blant annet :

  • Sikre kommunene økonomi til å kjøpe inn bedre IKT-utstyr og gi god bredbåndstilgang ved alle landets bibliotek
  • Sikre bibliotekene som gratis tilbud
  • Fagpersonell ved de lokale bibliotekene
  • Opprette en innkjøpsordning for musikk, film og dataspill knyttet til folkebibliotekene. Bedre tilgjengelighet av dette i alle lokalsamfunn vil også ha en utjevnende effekt mellom ulike sosiale og geografiske grupper. Sikre kommunene økonomi til å kjøpe inn bedre IKT-utstyr og gi god bredbåndstilgang ved alle landets bibliotek.