.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

18.12.07

Lesebrett erstatter papir ved Horten vgs

I en klasse ved Horten videregående skole har elevene fått alle lærebøkene lagt inn på hvert sitt lesebrett, tilpasset den enkelte elevs fagkrets. Gyldendal Undervisning har gått med på å gjøre sine skolebøker i alle fag tilgjengelige for dette prøveprosjektet. Bøkene er direkte overført via en PDF-versjon av den trykte læreboka til de smalere lesebrettene. Den modellen som er valgt er uavhengig av PC og kan lagre tusener av bøker som lastes ned via et trådløst nettverk.

Forbedret e-bokteknologi
Foreløpig synes både elever og lærere å være positive til forsøket. Riktignok opplever elevene lesebrettene som tregere enn Pc-en og vanskeligere å finne fram i enn vanlige bøker, og lærerne ser at det trenges en videre utvikling av teknologien for at dette skal fungere optimalt. Det som synes klart er at de nye digitale lesebrettene er et viktig skritt i å gjøre e-boka mer attraktiv. Rent pedagogisk synes dette ikke å by på de store nyvinningene – elevenes muligheter til å bruke og bearbeide de ervervede kunnskaper videre er avhengig av PC-en og andre redskaper. Det blir i alle fall spennende å følge de erfaringene som gjøres i Horten.

Penger å spare?
De økonomiske interessene er selvfølgelig viktige her. For fylkeskommunene kan dette betyr store innsparinger i utgiftene til læremidler til elevene, og for forlagene innsparinger ved at flere ledd i produksjon og distribusjon av lærebøkene elimineres. Digitalbokhandlerne vil sørge for distribusjonen.

Les mer i Aftenpostens kultursider s.6-7, 16.12.07.

0 Comments:

Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link

<< Home