.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

6.1.06

Kunnskapspolitikk eller utdanningspolitikk?

Vi står foran et spennende år. Mye av det som skjer vil være viktige for skolebibliotekenes framtid. Bibliotekutredningen skal få sin endelige utforming, og det skal gjennomføres en kartlegging av skolebibliotekene i grunnskole og videregående skole. Utdanningsdirektoratet har utlyst konkurranse om dette. Undersøkelsen skal omfatte bruk av skolebibliotek, bibliotekenes rolle, kompetanse i bruk av skolebibliotek og læreplanenes betydning. Resultatene skal kunne bidra til utvikling i sektoren.

Når det gjelder bibliotekutredningen har vi tidligere vist til mulighetene for å påvirke denne prosessen både direkte til ABM-utvikling og gjennom Norsk Bibliotekforening. Det er å håpe at flere har benyttet seg av dette, men det viktigste er selvfølgelig hva organisasjonene som skal ivareta våre interesser gjør. Her har vi selvfølgelig som enkeltpersoner også et ansvar for å følge opp. Gledelig er det å se i Fylkesbiblioteksjefskollegiet uttalelse til utredningen at skolebibliotekenes betydning og behov tas på alvor.

Begge disse utredningene vil være viktige for skolebibliotekenes framtid. Samtidig veit vi at mange av premissene for skolebibliotekene vil legges før disse utredningene er sluttført. De siste læreplanene er under arbeid, og fra den nye regjeringe vener vi viktige signaler om utdanningspolitikken – eller skal vi si kunnskapspolitikken? Det er vel ikke bare departementet som skifter navn?

Før jul sendte NBF avdeling skole ut et hyggelig nyhetsbrev til sine medlemmer om årets virksomhet. Det er av interesse også for dem som ikke er medlemmer - men som kanskje vil få lyst til å melde seg inn? Se brevet på Avdeling skoles nettsider. Vi leser om avdelingens arbeid med læreplanene og venter spent på vurdering av resultatene. I hvilken grad er skolebibliotek og informasjonskompetanse vektlagt?