.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

11.7.08

A Good School Library – en folder på engelsk om skolebibliotekutvikling i FINLAND
Folderen i pdf-format:
http://www.suomenkoulukirjastoyhdistys.fi/files/goodschoollib.pdf

Finland troner jo stadig øverst på PISA-toppen m.h.t. lesning. Et av de uløste paradokser er vel at Finland inntil nå ikke har markert seg med særlig velutviklede skolebibliotek. Men nå er der altså oversatt en brosjyre på engelsk om de finske skolebibliotek. Denne er på 22 sider i farger og forfattet av Hannele Fransi, Kaarina Kolu og Sija Salminen. Utgitt av The Finish National Board of Education i samarbeid med den finske skolebibliotekarsammenslutning. ISBN 952-13-2716-2 (pdf) – 1. utgave 2002 på finsk.

Det nevnes i forordet at kommunene Espoo, Oulu og Kuopio har ligget fremme i deres skolebibliotekutvikling fra 2002, men p.g.a. språklige kommunikasjonsvanskeligheter er det ikke mye vi vet i Norden om arbeidet i disse kommuner.

Vi har invitert våre finske skolebibliotekskollegaer til å bidra til den nordiske SuprGlu-bloggen ved å skrive om utviklingen i en av de finske blogger.