.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

25.8.05

Hvordan styrke skolebibliotekene?

”Empowering School Libraries” var temaet for det åpne møtet i regi av IFLAs ”Section for ”School Libraries and Resource Centres”, og vi blei presentert for fire forskjellige tilnærminger fra Australia, Norge, Korea og Hellas til denne problematikken.
Her har vi omtalt innlegget fra Australia og Norge fordi de var svært ulike og gir grunnlag for videre debatt. Innleggene fra Korea og fra Hellas, vil bli omtalt seinere.

Empower betyr:
1) å bemyndige, gi fullmakt, berettige
2) gjøre det mulig for, sette i stand
Kilde: Engelsk-norsk stor ordbok, Kunnskapsforlaget 2002.

Australia
Pru Mitchells innlegg ”Australia's Professional Excellence Policy empowering school libraries” viste hvordan standarder for skolebibliotektjenesten i Australia var utviklet. Der som i Norge er man opptatt av å heve kvaliteten i undervisning på alle nivåer. Det nasjonale ”Framework for Professional Standards for teaching” gir retningslinjer som de enkelte fag, og altså også bibliotekene, kan utforme sine standarder ut fra. Med dette som utgangspunkt har de to australske organisasjonene ”Australian School Library Association” og ”Australian Library & Information Association” utarbeidet ”Standards of Professional Excellence for Teacher Librarians”, som blei lagt fram i 2005. Noe av det mest interessante fra mitt synspunkt er hvordan standardene er blitt utviklet i en grundig prosess der grupper av skolebibliotekarer (teacher librarians), lærere og skolemyndigheter har vært involvert..

Standardene er meget enkle, stiller ideelle krav og er delt inn tre hovedpunkter: ”Professional Knowledge, Professional Practice, Professional Commitment ” Hele artikkelen er leseverdig, men sammendraget og selve standardene på s.7 gir et godt inntrykk av hva det hele dreier seg om.

Norge
Det norske innlegget var ved Elisabeth Tallaksen Rafste, Tove Pemmer Sætre og Ellen Sundt: Norwegian policy: Empowering school libraries. Forfatterne gir et generelt bilde av norske skolebibliotek, med hovedvekt på grunnskolens bibliotek. Stor vekt legges på ”Gi rom for lesing” som et viktig redskap for å styrke skolebibliotekene. Begrepene ”legal base” and ”legitimacy base” introduseres for å betegne forskjellene mellom å ha et lovbasert grunnlag for makt og et maktgrunnlag som er virksomt på grunnlag av tillit til yrket eller funksjonen.

Basert på disse to dokumentene alene kunne det være fristende å komme med en foreløpig hypotese om at det australske grunnlaget for skolebibliotekenes stilling er basert på legitimitet ved at bibliotekprofesjonen gjennom sine organisasjoner er aktive og har en sterk stilling, mens vi søker etter et sterkere lovbasert maktgrunnlag uten stor aktivitet fra de bibliotekfaglige organisasjoner og ressursmiljøer.

Hjelp... hvordan kommenterer jeg innlegget?

0 Comments:

Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link

<< Home