.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

26.1.09

Venstres arbeidsprogram 2009-2013

Vi fortsetter gjennomgangen av forslagene til partienes arbeidsprogram for neste valgperiode, og nå står Venstres arbeidsprogram for tur. Et søk på skolebibliotek ga to treff, og på bibliotek hele 13 treff. Vi sakser fra pkt 14.2 Språk og bibliotek: ”Bibliotekene er en viktig del av demokratiet som kunnskapsformidler. Et godt bibliotektilbud forutsetter at bibliotekene er velutstyrte, teknologisk oppdaterte og velbemannede med kvalifisert personale.
Et velutstyrt og bemannet skolebibliotek er en ideell arena for differensiert undervisning, og for å lære seg å lære.”
(vår utheving). Dette følges opp av et forslag om å lage plan for styrking og opprusting av skolebibliotekene.

Både her og andre steder i programmet ser vi at bibliotekenes kunnskapsformidlende rolle framheves, og ikke bare den kulturelle siden. Også betydningene av at bibliotekene er oppdaterte på det informasjonstekniske området kommer klart fram. Programmet gir inntrykk av at partiet er oppdatert på feltet bibliotek og ser det i en større sammenheng. Bra! Programmet er nå ute i lokallag og fylkeslag og skal endelig vedtas på partiets landsmøte i april.

Da jeg var inne på partiets nettsider fant jeg også en interessant omtale av Halden Venstres skolebibliotekprogram. Kontaktpersoner er Per Magnus Finnanger Sandsmark fra kommunenes kulturutvalg permagnus@halden.net og Tone Skråning fra Undervisnings- og oppvekstutvalget tone.skraning@hiof.no Et slikt samarbeid mellom lokalpolitikere fra to sektorer for å få fram gode tiltak er et eksempel som kan være nyttig for et hvert parti!