.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

13.9.07

Østfold. Informasjonskompetanse for lærere

Hvordan unngår vi ”klipp og lim” når elevene bruker nettet som kilde? Hvordan lærer vi elevene å gjøre stoffet til sitt eget?

Dette er utfordringene lærere i grunnskole og videregående skole i Østfold stilles overfor på sine fagdager 21. og 22. november 2007. Det samme programmet går over begge dagene, men henvender seg til ulike faggrupper.

Formålet er å gi praktisk kunnskap om kobling mellom informasjonskompetanse og digital kompetanse, slik at lærere til enhver tid kan gi elevene best mulig veiledning ved informasjonsinnhenting.

Fagdagene er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Østfold, Østfold fylkeskommune (representert ved opplæringsavdelingen, bibliotektjenesten ved de videregående skolene og fylkesbiblioteket) og Høgskolen i Østfold. Ansvarlig for det faglige innholdet er Lone Johansen, koordinator for bibliotektjenesten ved videregående skoler i Østfold og Anette Kure, daglig leder for biblioteket ved Høgskolen i Østfold.

programmet står nettbasert veiledning i informasjonskompetanse, søkeverktøy og søketeknikker, kildekritikk i praksis, opphavsrett og refleksjoner rundt den informasjons man finner mm.

Hva kan andre lære?
Programmet er spennende, og det er også modellen for samarbeid i Østfold. Vi har tidligere omtalt handlingsplanen for Nordland og lagt vekt på dens forankring i fylkeskommunenes utdanningsavdeling: Her kommer også Fylkesmannen i Østfold, Fylkesbiblioteket og Høgskolen i Østfold inn som samarbeidspartnere. Fylkesmannen er viktig for både kommuner og fylkeskommuner som statens representant med ansvar for begge skolesalgene.

Utfordringen nå er hva som skjer i andre fylker. Vi vil prøve å følge med hva som skjer for å vise gode eksempler på samarbeidsmodeller som fungerer. Til det trenger vi din hjelp! Kommenter og kom med forslag til oss!