.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

10.9.07

Nordland - ny strategisk plan for skolebibliotek

Vi gratulerer Nordland fylkeskommune med strategisk plan for skolebibliotekene i videregående utdanning
2007 – 2010!

Nordland hører til de fylkene som har jobbet langsiktig og systematisk for å utvikle skolebibliotekene til oppdaterte læringsarenaer for elever og lærere gjennom forpliktende plandokumenter. Hvordan har de fått det til?

La oss ta det formelle først: Planen er utarbeidet av ei arbeidsgruppe nedsatt av Utdanningsavdelinga i fylket. Arbeidsgruppa har bestått av 4 personer fra utdanningsavdelinga og 2 bibliotekarer, og planen blei vedtatt av fylkestinget i april i år. Denne prosessen sikrer at planen er godt forankret i fylkeskommunes generelle pedagogiske planleggingen, og den politiske behandlingen gir planen tyngde. Behandlingen i fylkestinget er også god PR for skolebiblioteket ved at politikere blir gjort oppmerksomme på bibliotekenes rolle i dagens skole.

Måle er å utvikle skolebiblioteket til å bli en sentral arena for elever og lærere i gjennomføringen og oppfølgingen av Kunnskapsløftet. Strategiene omfatter alt fra fysisk utforming og kompetanseutvikling via differensiering, tilpasset opplæring, digital kompetanse og informasjonskompetanse til lesestimulerende tiltak. Dette er generelle mål, men planene omfatter også utviklingen av biblioteket på den enkelte skole.

Det vises til at noen av tiltak fra tidligere planer fortsatt er med fordi de ikke er blitt gjennomført etter intensjonene. Eksempler er kravet om fagutdannende bibliotekarer og hele stillinger ved alle skoler, bibliotekarenes organisasjonsmessige tilknytning på skolen og skolebibliotekarens plassering som en del av den pedagogiske virksomheten ved skolen. Denne oppfølgingen viser kontinuitet og at planene tas på alvor.

Vi ser også at mye allerede er oppnådd i Nordland. De 29 skolene har til sammen 33 årsverk i skolebiblioteket; 23 av skolene i fylket har ett årsverk eller mer knyttet til sitt bibliotek. 19 av skolene har fagutdannet bibliotekar, mens 10 mangler dette. Nordland fylke er kommet langt, men det er fortsatt nok å ta fatt på!

Vi merker oss at tiltakene for kompetanseutvikling omfatter både tiltak for bibliotekarer og for lærere og bibliotekarer sammen. Fylket har tidligere gjennomført Biblioteksentralens kurs for lærere og skolebibliotekarer fra de ulike skolene. Her laget deltakerne planer for sine egne skoler. At fylket har valgt å utvikle skolebiblioteket ved Bodin til et kompetansesenter for hele fylket betyr selvfølgelig også mye for utviklingen.