.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

8.8.06

Elektroniske kilder og bibliotekkatalogen

På postlista BibliotekNorge blei det i dag stilt spørsmål om i hvilken grad e-bøker og andre elektroniske kilder blei registrert i bibliotekkatalogene. BIBSYS svarte at der var nettdokumenter fullt ut integrert i bibliotekkatalogen. De har tilrettelagt for både manuell registrering av nettdokumenter og import av abonnementspakker. For e-bøker er import mulig hvis leverandørene kan levere postene i marc-format, noe de aller fleste leverandører gjør. Pr. i dag har BIBSYS 48.800 e-bøker i katalogen og 31.400 e-tidsskrifter. Spesielt interessant er det at tilbakemeldinger tyder på at bruken av nettdokumenter øker betraktelig når de kommer i bibliotekkatalogen.

Dette siste er viktig i et utdanningspolitisk perspektiv med målsettingene om utviklingen av digital kompetanse som en del av basisferdighetene. Merete Hassel, Bibliotekfaglig ressursenter ved Bodin videregående skole, forteller at Utdanningsavdelinga i Nordland fylkeskommune er i full gang med tenkning rundt dette temaet, og ønsker å bruke bibliotekarenes kompetanse i større grad enn tidligere. De vurderer å bruke bibliotekenes felles katalog www.aleph.no/nordlandvgs til registrering av nettressurser m.m. Flere av bibliotekarene har vært sentrale i digitalt arbeid på skolene. Nordland går spennende tider i møte og vil gjerne høre fra andre videregående skoler som er aktive på dette området.

Vi vil også følge med på hva som kommer videre på postlista om dette temaet. Vi merker oss det som står om bibliotekarene og deres sentrale rolle i å utvikle det digitale arbeidet på skolene, og tror dette er tilfelle mange steder. Men tas det på alvor av de utdanningsansvarlige myndighetene rundt omkring? Det er en viktig oppgave å synliggjøre bibliotekarenes kompetanse i forhold til å realisere de målsettingene om digital kompetanse i Kunnskapsløftet. Da er eksempelet Nordland godt å ha.