.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

18.4.06

Skolebibliotekene i Akershus knyttes til fylkesbiblioteket

Fylkesbiblioteket overtar sekretariatsfunksjonene for Fagforum for bibliotekarer i de videregående skolene i Akershus. Dette blei drøftet på et møte i regi av Fagforum i Akershus i dag der fylkesbiblioteksjef Torbjørn Navelsaker og spesialrådgiver i Avdeling for opplæring og tjenester i fylket, Øyvind Breivik, redegjorde for hvordan en tenker seg dette organisert.

Hva vil det bety for utviklingen av bibliotektjenesten i de videregående skolene i fylket, når skolebibliotekenes budsjetter er del av utdanningssektorens ansvar og forutsetningene for skolebibliotekenes bidrag i til skolens virksomhet er best mulig integrering i det pedagogiske arbeidet? Bibliotekarene i fylket stiller disse spørsmålene, ikke minst fordi Akershus fylke antakelig er det fylket i landet som til nå har satset mest på skolebibliotekene. Denne satsingen skyldes ikke minst at den faglige ledelsen i fylkeskommunene har sett betydningen av gode skolebibliotek. Dette har gitt seg uttrykk i at alle de videregående skole tidlig fikk fagutdannede bibliotekarer i full stilling, felles elektronisk katalogsystem og – ikke minst - at det blei satset på gode og sentralt plassert bibliotek i alle nye skolebygg.

Er det mulig å få det beste fra to verdener? Den praktiske tilretteleggingen og oppfølging i forbindelse med møter, seminarer og kursvirksomhet som fylkesbiblioteket tilbyr kan gjøre det lettere for skolebibliotekarene å gjennomføre sin felles tiltak. Fra skolebibliotekarene blei det likevel understreket hvor viktig det var å ha fortsatt kontakt, støtte og input fra dem som har ansvaret for den pedagogiske utviklingen i skolene.

Breivik pekte på at Kunnskapsløftet med nye læreplaner legger få føringer på metoder også i de enkelte fagene. Læringsmålene er klare, men det er få retningslinjer for hvordan man når målene også for lærerne. På fylkesnivået er konsekvensene at mye som før var et felles anliggende nå er delegert til den enkelte skole. Hans budskap var at det var opp til skolebibliotekarene selv å stå på for å få gjennomført det de mente var viktig og nødvendig.