.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

26.4.06

Sats på informasjonskompetanse

Fra Gi rom for lesing til Sats på informasjonskompetanse!

Elevene leser bedre enn før, leste jeg i Dagsavisen 24. april, s. 5. En rekke skoler melder om økt leselyst og bedre leseferdigheter både blant gutter og jenter, og om økt utlån fra skolebiblioteket. Det viser evalueringen av den nasjonale handlingsplanen Gi rom for lesing. Den presenteres i dag i Trondheim av kunnskapsminister Øystein Djupedal under markeringen av Verdens bokdag..

Dette er viktig, fordi Gi rom for lesing er det eneste eksemplet i skolesammenheng på et plandokument med betydelige økonomiske ressurser der bibliotekene er framhevet som en viktig innsatsfaktor. Neste fase må bli en tilsvarende satsing på informasjonskompetanse. I Kunnskapsløftet er utvikling av generelle ferdigheter en overordnet målsetting. Lese- og skriveferdigheter settes i sammenheng med digitale ferdigheter, læringsstrategier og motivasjon. Informasjonskompetanse, dvs. evnen til å søke, vurdere (kildekritikk!) og bruke informasjon i egen læringsprosess er som skreddersydd for å bidra til å utvikle disse grunnleggende ferdighetene.

Lesekompetanse er like viktig for å kunne utnytte digitale ressurser som det er for bruk av skriftlige kilder. Den logiske oppfølgingen av denne vellykkete satsingen må derfor bli en tilsvarende satsing på skolebiblioteket i den videre utvikling av elevenes informasjonskompetanse. Kravet fra biblioteksektoren til kunnskapsmyndighetene bør altså bli et tilsvarende storstilt satsing på informasjonskompetanse. Kompetanseheving på feltet for skolebibliotekarer må være en del av en slik pakke. Det er fortsatt tid for innspill til bibliotekutredningen, og de bør være korte og konkrete, har jeg forstått. Kom igjen, skolebibliotekarer!