.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

20.4.09

Bibliotekmeldinga (St.meld.nr.23 (2008-2009)


Stortingsmeldinga om bibliotekenes framtid er endelig kommet, men svarte vel verken til forventningene i bibliotekmiljøet eller den del av allmennheten som er opptatt av bibliotekene. Ikke løft, men løftebrudd, sier Aftenpostens kultur- og debatt redaktør Knut Olav 4. april

Hva med Skolebibliotekløftet?
Også dem som hadde håp om et skolebibliotekløft kan vel ikke være særlig fornøyd. Det som står generelt om skolebiblioteket som del av den pedagogiske virksomheten, med krav til profesjonelle behandling av materiale, formidling og samarbeid med andre offentlige bibliotek er bra. På den annen side konstateres det i omtalen av lovverket at det ikke stilles krav til kompetanse i biblioteket, uten at dette problematiseres.

Statistikk og kartlegginger
Det meste av det som gjelder beskrivelsen av situasjonen er basert på statistikk fra ABM-utvikling og kartleggingen fra Møreforskning er godt kjent. Skolebibliotekene i videregående skole er kommet lengre enn i grunnskolen og har større mediaressurser, og bedre kvalifisert personale. At de fleste skolene ikke har plan for skolebibliotekutviklingen er godt kjent, og at de skolene som har slike planer er mer fornøyde enn de som ikke har slike planer er ikke overraskende.

Program for skolebibliotekutvikling
At dette programmet har startet opp er viktig, men programmet må trappes opp dersom vi skal få en skolebibliotekutvikling som merkes. De er ikke noe å si må de prioriterte satsingsområdene: tiltak for å styrke lesing, kompetanseutvikling og kunnskapsdanning, styrking av informasjonskompetanse og statistikk, regelverk og samarbeid, men ressursene som settes inn så langt er svært beskjedne.

Mer om vurderinga av programmet så langt kan du lese i artikkelen Program for skolebibliotekutvikling - hva skjer? i Bok og bibliotek, nr.1, 2009. Etter at den blei skrevet har vi også fått vite at alle prosjektmidler nå går til grunnskolen. Hva med videregående skole?