.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

22.2.09

Senterparitet - det beste bibliotekpartiet?

Så langt framstår Senterpartiet som det beste bibliotekpartiet med hele 20 treff på bibliotek som søkeord i sitt program for neste stortingsperiode. Av de tre regjeringspartiene er det bare SP som nevner skolebibliotek spesielt.

Om skolebibliotek finner vi at partiet vil:

  • Støtte tiltak for å fremme leselyst hos barn, bl.a. ved å bedre skolebibliotektilbudene, og bedre samarbeidet mellom skole og de kommunale bibliotekene og styrke de nasjonale leseprosjektene.
  • Styrke bibliotektjenesten og videreutvikle samarbeidet mellom skolebibliotek og offentlige bibliotek i kommunen.
  • Arbeide for større variasjon i opplæringsformer i videregående skole. Dette forutsetter blant annet god tilgang til bibliotektjenester, internett-tilknytning, tilstrekkelig IKT-utstyr på alle skoler, samt etter- og videreutdanning av lærere.

Om bibliotek generelt:

Under kapittelet Bibliotek, museum og arkiv og vil partiet sikre økonomisk oppfølging av Bibliotekrefom 2014. Av konkrete forslagene finner vi blant annet :

  • Sikre kommunene økonomi til å kjøpe inn bedre IKT-utstyr og gi god bredbåndstilgang ved alle landets bibliotek
  • Sikre bibliotekene som gratis tilbud
  • Fagpersonell ved de lokale bibliotekene
  • Opprette en innkjøpsordning for musikk, film og dataspill knyttet til folkebibliotekene. Bedre tilgjengelighet av dette i alle lokalsamfunn vil også ha en utjevnende effekt mellom ulike sosiale og geografiske grupper. Sikre kommunene økonomi til å kjøpe inn bedre IKT-utstyr og gi god bredbåndstilgang ved alle landets bibliotek.